” ၁၉ ဇူလိုင္ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ မွတ္သားစရာ သမိုင္းဝင္စကားမ်ား”

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၄၈ခု၊ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္၊ မနက္ ၄နာရီ ၂၀ မိနစ္ တြင္ လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔လြတ္လပ္ေရးႀကီးရဖို႔ရန္ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေသြး၊ေခၽြး၊ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးဟု … Continue reading ” ၁၉ ဇူလိုင္ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ မွတ္သားစရာ သမိုင္းဝင္စကားမ်ား”